ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ลักษณ์นภา โชติวัฒนภาคย์ ผู้จัดการอาวุโสตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันบำนาญลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพเด็ก

ลักษณ์นภา โชติวัฒนภาคย์

ประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี

ผู้จัดการภาคอาวุโส กลุ่ม Quality 11

ประสบการณ์การทํางาน
2545-2554

– ผู้จัดการเขต บจก.ไอเอ็นจี ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ลูกค้ามากกว่า 1,000 ราย
– รางวัลผู้บริหารดีเด่น ปี 2552
Top of The Year ระดับประเทศ

2554-ปัจจุบัน

– ผู้จัดการภาคอาวุโส บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต
– คุณวุฒิ APFinSa Leadership Award ระดับ Platinum สามารถสร้างทีมภายใต้สังกัดคุณวุฒิ APFinSa 18 คน


โชติพัฒน์ นราวิจิตธนันต์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการภาษี ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิตประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพเด็ก

โชติพัฒน์ นราวิจิตธนันต์
Shotipat Naravijitthanan
เลขที่ใบอนุญาต 6301033892

ธนภัทร ดิษฐไชยวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญการจัดการภาษี ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิตประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี ประกันสุขภาพเด็ก

ธนภัทร ดิษฐไชยวงศ์
Tanapat Ditchaiyawongse
เลขที่ใบอนุญาต 6201043303

ดลวลัย แย้มมาลี ผู้เชี่ยวชาญการจัดการภาษี ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันบำนาญลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพเด็ก

ดลวลัย แย้มมาลี
Donvalai Yammalee
เลขที่ใบอนุญาต 6301064744

อิงครัตน์ วัชรพงศ์โกสิน ผู้เชี่ยวชาญการจัดการภาษี ตัวแทนโตเกียวมารีนประกันชีวิตประกันสุขภาพ ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพเด็ก

อิงครัตน์ วัชรพงศ์โกสิน
Ingkarat Vatcharapongkosin
เลขที่ใบอนุญาต 6301035630